Maisa

Ormancılık Hukuku – Pratik Çalışma 2018

Maisa
Cevaplar0
Gösterim2037
Maisa
Üye
Konular12
Cevaplar2

İ.Ü. Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği Bölümü

Ormancılık Hukuku Dersi

Pratik Çalışma

 

OLAY I:

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi sınırları içerisinde orman kadastro çalışması yapılmıştır. Bu çalışmayı yapmak üzere, 1500 Numaralı Orman Kadastro Komisyonu görevlendirilmiştir. Komisyonun görevlendirme yazısında, 6831 sayılı Orman Kanunu 1.Madde uygulaması, eski sınırın aplikasyonu ve orman sınırı dışına çıkarma görevleri kendisine verilmiştir. Komisyon bu görevlendirme üzerine, çalışma yapılacak köyü, çalışmanın kapsamını ilan etmiş ve 18.09.1978 tarihinde görevine başlamıştır. Göreve başlamasından itibaren, 23 ayda çalışmasını bitirmiş ve 18.08.1980 tarihinde, yapılan çalışmayı askı suretiyle ilan etmiştir. Bu çalışmada, A’ya ait 14,  B’ye ait 15 ve C’ye ait 16 parsel numaralı taşınmazlar tamamen; D’ye ait 23 numaralı parsel ile E’ye ait 26 numaralı parsel ise kısmen orman sınırları içerisinde bırakılmıştır. Komisyon ayrıca, 34 ve 35 numaralı parselleri tamamen orman sınırları dışında bırakmıştır.

Yukarıdaki olaya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.     Yukarıdaki çalışma, orman kadastro çalışması olarak adlandırılmakla birlikte aynı çalışma başka hangi adla bilinir? Bu çalışmanın yasal dayanağı nedir?

Orman Kanunu 1. Madde uygulaması denir. (Orman tahdidi)

Yasal dayanağı 6831 S.K. 1.Maddesidir.

2.     Askı suretiyle ilan ne kadar süre ile yapılır?

30 gün (iş bitirildikten sonra)

Gün hesabı yapılır. İlana çıktığı gün dikkate alınmaz!

3.     Askı suretiyle ilan, tebligat bakımından ne anlama gelmektedir?

Şahsen yapılan tebligat hükmündedir.

4.     Aplikasyon bir kadastro çalışması mıdır?

Hayır.

Aplikasyon – Eski orman sınırının araziye uygulanmasıdır.

Sınır üzerinde yeni bir hukuki durum oluşturmaz, düzeltme, kayma, değiştirme yapmaz.

5.     Orman kadastro komisyonunda kimler yer alır?

1 Başkan ve 3 üye.

          Başkan (Orman Müh.)

          Üye (Orman Müh.)

          Üye (Ziraat Müh.)

          Mahalli Üye (belediye veya muhtar)

6.     Orman kadastro çalışmaları ne zaman ve hangi usulle yürürlüğe girer?

30 gün geçtikten sonra itiraz olmazsa kesinleşir.

7.     Yukarıdaki orman kadastro çalışması kural olarak hangi ormanlarda yapılmıştır?

Devlet ormanları.

8.     Özel ormanlarda yapılmış olmasının ön şartı nedir?

Özel orman olmalı ve sahibi talep etmelidir.

9.     15 No’lu Parsel (B) tamamen orman sınırları içerisinde.

          15 Parsel numaralı taşınmazın orman sınırları içinde kalmasına kim itiraz eder?

Sahibi

          Bunun yolu nedir?

Dava yolu

          Bu itirazını ne sürede, nereye ve hangi yolla yapması gerekir?

30 gün içinde, Kadastro Mahkemesine, Orman Kadastrosuna itiraz davası açar.

Tapuluysa 10 yıl içerisinde Asli Hukuk Mahkemesine Tapu İptal ve Tescil davası açar.

 

10.    9.Sorudaki görevli mahkeme ve yetkili mahkeme hangisidir?

Kadastro Mahkemesi – görevli mahkemedir.

İstanbul Kadastro Mahkemesi – yetkili (Yaşanmış olayın yerine göre değişir)

11.      9.Sorudaki dava açma süresi ne kadardır ve ne zaman başlar?

Dava açma süresi 30 gündür ve askıya çıktıktan 1 gün sonra başlar.

12.    9.Sorudaki dava açma süresini kaçıran bay B (15 No parsel – tamamen orman sınırları içinde olan), başka ne yapabilir?

Tapuluysa 10 yıl içerisinde Asli Hukuk Mahkemesinde Tapu iptal ve Tescil davasını açabilir. 

13. 23 numaralı parselin (D) kısmen orman sınırları içerisinde kısmen dışarısında bırakılmasına kim itiraz edebilir, bunun yolu, usulü ve süresi nedir?

Parsel sahibi orman sınırı içinde kalan kısım için

OGM orman sınırı dışında kalan kısım için dava açar.

Parsel sahibi askıdan sonra 30 gün içinde Orman Kadastrosuna itiraz davası açar.

14. Komisyonun yaptığı kadastro çalışma alanında, daha sonra tekrardan orman kadastrosu çalışması yapılabilir mi? Arazi kadastrosu çalışması yapılabilir mi?

İstisna dışında orman kadastrosu çalışması yapılamaz.

Aynı şekilde daha önce kadastrosu yapılmışsa tekrar yapılamaz, ancak daha önce yapılmamışsa arazi çalışma kadastrosu yapılabilir.

2012 yılında çıkan 6292 S.K. daha önce kadastrosu yapılmış, ancak herhangi bir sebeple unutulmuş vs alanlar varsa – bu alanlar için kadastro çalışması yapılabilir.

Ancak arazinin orman sınırı hiç kimse tarafından değiştirilemez.

15.     Komisyon, çalışma alanındaki bir kısım orman parçasını, orman sınırları dışına çıkarmıştır.

a-      Bu çalışmanın adı nedir?

Orman sınırı dışına çıkarma çalışmasıdır (2B)

 

b-      Bu çalışmanın yasal dayanakları nelerdir? Anayasal dayanağı nedir?

Yasal dayanağı 6831 S.K. 2. Maddesi a ve b fıkrası, ek 16, 3573 sayılı zeytincilik kanunu,

7269 sayılı doğal afetler kanunu, 3092 sayılı çay kanunu, 6292 sayılı 2B arazilerin satış kanunudur.

Anayasal dayanağı ise Anayasanın 169.Maddesinin 4.Fıkrasıdır.

 

c-      Bu çalışmada, orman sınırı dışına çıkarılan arazi parçaları krokisinde nasıl gösterilir?

2B arazi kırmızıyla gösterilir. Bu arazilere özel parsel numarası olur.

 

d-     Bu çalışmaya kim/kimler itiraz edebilir? Bunun usulü nedir?

OGM, gerçek şahıslar, Bakanlık itiraz edebilir.

Usulü ise Kadastro Mahkemesine dava açmaktır. 

16.       Orman sınırları dışına çıkarma çalışmalarının Anayasal dayanağı nedir?

Anayasanın 169. Maddesinin 4.fıkrasıdır

17.    Orman sınırları dışına çıkarma çalışmaları hangi kanunlara göre yapılır?

Yasal dayanağı 6831 sayılı Orman Kanunun 2. Maddesi a ve b fıkrası, ek16, 3573 zeytincilik kanunu, 7269 sayılı doğal afetler kanunu, 3092 çay kanunu, 6292 sayılı 2B arazi satış kanunu

18.   Orman sınırları dışına çıkarma çalışmalarında ‘milad’ nedir ve ne demektir? Hangi tür orman sınırları dışına çıkarma çalışmalarında milad yoktur?

Milad –  Tarih sınırlamasına denir.

Ör: Ek16’ya göre milad 19 Nisan 2018’dir.

Şu anki 2B çalışmalarında orman niteliği kaybetme 31.12.1981 tarihidir.

6831 sayılı Orman Kanunun 2A maddesi ile Doğal Afet Kanununda orman sınırları dışına çıkarma çalışmalarında milad yoktur.

 

19.      Orman sınırları dışına çıkarma çalışmasının yapılmasının yasak olduğu alanlar var mıdır? Nereleridir?

          Milli Parklar

          Muhafaza ormanları

          Tabiat parkları

          Tabiatı koruma alanları

          İzin ve irtifak alanları

          Orman rejimine alınan yerler

          Yanan orman alanları 

20.       Orman arazilerinde fiili kullanım ne demektir, örnek veriniz.

Fiili kullanım – izin almadan, tapusuz, hukuksuz direkt kullanımıdır.

Ör: direkt ormandan yararlanmak, tarım yapmak, şantiyeyi ormana taşımak vs. 

Eylemli orman ne demektir? Hangi tür arazilerde olur?

Eylemli orman – 2B arazilerinin üzerinde orman örtüsü olan yer.

 

OLAY II:

Antalya ili Serik İlçesi sınırları içinde yer alan, Kadriye Kumul ağaçlandırması yer almaktadır. Bu ağaçlandırma sahası daha sonra orman sınırları içine alınmış ve Devlet ormanı statüsü kazanmıştır. 1980’li yılların ortalarında ise, turizm bölgesi ilan edilmiştir. Bu bilgiye göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 

1.      Bu ağaçlandırma sahası Devlet ormanı niteliğini nasıl kazanır?

Orman Kadastrosu çalışması ve Mahkeme kararı yoluyla Devlet orman niteliğini kazanır.

Özel orman olsaydı – kamulaştırma ile de olabilirdi.

 

2.      Bu Devlet ormanında, hangi tür kullanımlar mümkündür?

      Turizm

Kereste üretimi

Fidanlık

 

3.      Bu Devlet ormanı turizm amaçlı kullanılabilir mi?

Evet. 2 şartla:

1)      Bir devlet ormanının turizm alanı olarak kullanılabilmesi için turizm bölgesi ilan edilmiş alan içinde olması gerekir.

2)      Bu arazinin Turizm Bakanlığına tahsis edilmesi gerekir.

Bir orman turizm alanına tahsis edilmiş olsa dahi OGM’nin murakabe (denetim, koruma, gözetim) sorumluluğu devam eder.

 

4.      Devlet ormanlarında verilecek izinlerin yasal dayanağı nedir?

2008 öncesi Orman Kanununun 17.Maddesiydi.

Şimdi ise Turizm Teşvik Kanunun (2634, 2863) 8.Maddesidir.

 

5.      Devlet ormanlarında verilecek izinlerin prosedürü nedir?

Arazinin turizm bölgesinde olduğundan emin olmak. Sonraki adım Turizm Bakanlığıdır.

Ör: Turistik bir tesis kurulacaktır. İlk önce arazinin turizm bölgesinde olduğundan emin olunur. Sonrasında Turizm Teşvik Kanunu 8.Maddesi ile Orman Kanununda izin yönetmeliğine göre gerekli belgeler düzenlenir ve hem Turizm bakanlığı hem de Orman İdaresinden izin alınmalıdır.

 

6.      Devlet ormanlarında hangi amaçlarla izin verilir?

Orman Kanunu 16. 17 ve 18. Maddelerine bakılır.

16. Madde Devlet ormanlarında verilen izin:

– Maden (16.Madde)

 

17.Madde Devlet ormanlarında verilen izinler:

– Avcılık (Kara avcılığı kanunu)

– Katı atık tesisi

– Devlete ait Eğitim, Sağlık, Spor tesisleri ve Mezarlık, Hapis

– Turizm (Turizm kanununa göre)

– Yaban hayatı üretim

– Spor tesisi

– Sokak hayvan bakım yeri

 

17.Madde 3 Devlet ormanlarında verilen izinler:

– Savunma amaçlı (askeri)

– Ulaşım

– Enerji

– Petrol ve doğalgaz

– Haberleşme tesisleri

– Depolama

– Su tesisi

– Baraj, Gölet

 

18.Madde Devlet ormanlarında verilen izinler:

– Arkeolojik kazı

– Restorasyon

 

19. Madde Devlet ormanlarında verilen izinler:

– Otlatma

 

7.      Yukarıdaki orman parçası üzerinde tapuya tescil mümkün müdür? Hangi hallerde mümkün hangi hallerde mümkün değil, hangi hallerde gerekli hangi hallerde gereksiz?

Kadastrosu bilinen yerlerse kanuna göre tapuya tescil edilir.

 

      Yani kural olarak devlet ormanları tapu kütüğüne tescili zorunlu değildir.

Ancak kadastrosu bitirilip, kesinleşen yerler ise kanunen tapuya tescil edilir.

Müstakil bir hak olursa (izin ve irtifa durumlarında) tapu kütüğüne kaydedilmesi mümkündür.

Mahkeme kararı ile devlete geçen parseller zaten tapulu olduğu için tapuya tescil mümkündür.

Tapu iptal davası açıldığında, turizm izni veya irtifa hakkı oluşturuluyorsa gerekli, ama bir arazi devlet ormanı kadastrosu yapıldığında buranın kamu malları sicilinde gösterilmesi yeterlidir, tapu tesciline gerek yoktur.

Ormanın Hukuksal Statüsü

Ormanlar hukuksal olarak devlet ormanları bakımından kamu malıdır. Kamu malları,

·         Kamunun özel malları

·         Kamunun kamuya tahsis edilmiş malları olarak ikiye ayrılır.

Özel malları örneğin (lojmanları) satılabilirken, kamusal malları mülk edilemez, zaman aşımı ile iktisad edilemez, özel hukuk işlemlerine konu olamaz, devletleştirilmez (ihtiyaç halinde tahsis edilir), özel olarak korunur. Ormanlar kamunun kamuya tahsis edilmiş mallarıdır.

Ormanın Tanımı

Biyolojik olarak, FAO ya göre“Bir kara alanının % 10’undan fazlasının ağaç tepeleriyle kaplı ve söz konusu ağaçların 5 metreden boylu olması, bahsekonu alanın ise 0.5 hektardan daha geniş olması durumudaki alana orman denir.

Hukuksal olarak; Tabi olarak yetişen veya emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.

Orman Sayılmayan Alanlar 

·         Sazlıklar;

·         Step nebatlariyle örtülü yerler;

·         Her çeşit dikenlikler;

·         Parklar;

·         Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler,

·         Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabii olarak yetişmeyen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerler;

·         Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra halinde ki her nevi ağaç ve ağaçcıklarla örtülü yerler,

·         Orman sınırları dışında olup, yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler,

·         Orman sınırları içinde veya bitişiğinde tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf belgeleri ile özel mülkiyette bulunan ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan (…)(1) fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri dahil olmak üzere her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklar;

·         Sahipli arazideki aşılı ve aşısız zeytinliklerle, özel kanunu gereğince Devlet Ormanlarından tefrik edilmiş ve imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş bulunan yabani zeytinlikler yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluklar. Funda veya makilerle örtülü orman ve toprak muhafaza karakteri taşımayan yerler, orman sayılmaz.

 

 

Orman Hukukun Kaynakları

 

2 çeşit kaynak vardır:

          Maddi kaynak (hukuk kuralının konulma sebebi)

          Şekli kaynak (hukuk kuralının ortaya çıkarken aldığı şekil, örneğin kanun olarak yönetmelik olarak çıkar)

6831 sayılı Orman Kanunu                  (1956)

2873 sayılı Milli Parklar Kanunu         (1983)

4785 sayılı Devletleştirme Kanunu    (1945)

5658 sayılı İade Kanunu                       (1950)

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

Mahkeme İçtihatları

 

 

Orman Mülkiyeti

 

Orman mülkiyeti demek bir ormanın kime ait olduğunu ifade eder.

Orman üzerinde mülkiyet hakkı sahibine malik ya da mülkiyet hakkı sahibi denir.

6831 sayılı orman kanuna göre 3 tür orman sahibi (mülkiyeti) var:

 

1)      Devlet : Tüm orman alanları 23 milyon hektardır. Ülke orman oranı %28.2 hektardır. Devlet payı %99.9’dur.OGM mülkiyet sahibi değildir. Sahip hazinedir. OGM’nin işletme, yönetme, kontrol (murakabe) irtifaka vardır.

 

2)      Kamu (25 bin ha): Kamu tüzel kişiliğine ait mallardır. Bakanlıkların kamu tüzel kişiliği yoktur. Bu sebeple bunlara açılacak davalar Devlet Tüzel Kişiliğine açılır.

 

3)      Özel (15 bin ha): Şahıslar ve özel tüzel kişilileridir. Bir orman mülkiyetinin kime ait olduğunu kadastro belirler. Kamu ve devlet ormanları satılamaz, devredilemez, haczedilemez. Özel ormanlar ise 500 hektarın üzerinde ise satılabilir. 500 hektardan daha küçük parçalara ayrılamaz.

 

Orman Rejimine Alma

Bulundukları mevki, vaziyet, haiz oldukları hususiyet noktasından memleketin ve halkın menfaat, sıhhat, selametine yarayacak veya tarihi, bedii veya turistik kıymeti bakımından muhafazası gereken, gerek Devletin ve gerek eşhasın hususi mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin orman rejimine alınmasına Ziraat veya Maarif Vekaletleri veya Turizm Umum Müdürlüğünün teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir

 

Orman Mülkiyetinin Kazanılması

 

Devlet ormanları için mülkiyet kazanma yolları:

1) Kadastro

2) Kamulaştırma

3) Satınalma

4) Devletleştirme

5) Hükmen (Mahkeme Kararı)

6) Bağış

 

Kamu için ormanları için mülkiyet kazanma yolları:

1)      Kadastro

2)      Hükmen

3)      Satın alma

 

Özel ormanlar için mülkiyet kazanma yolları:

1)      Kadastro

2)      Yetiştirme

3)      Hükmen

4)      Satın alma

5)      Miras

6)      Bağış

7)      Satış

Orman Mülkiyeti Kapsamı

 

Yatay yönde

·         Kadastro sınıra göre belirlenir.

 

Dikey yönde

·         Bir arazinin mülkiyeti varsa menfaat olduğu sürece arzın derinliklerinden uzay boşluğuna kadar mülkiyet sahibidir. Maden, su, petrol, hazine istisnadır.

 

Maddesel kapsam

·         Ağaç, arazi, diri örtü, ölü örtü, toprak altı karbon vs. kişinin malıdır. Aynı şekilde hasılatta kişinin malıdır. Su konusunda istisna vardır. Kaynağı arazi içinde ise kişinin malıdır ama başkası kullanabilir. Kaynağı araziyi terkediyorsa kamuya aittir, sadece kullanılır. Yaban hayvanları arazi sahibi malı değildir.

 

Orman Üzerinde Zilyetlik

Bir eşya üzerindeki hakimiyete zilyetlik denir.

 

Fiili hakimiyet (Zilyetlik) sahibine zilyet denir. Yasal temeli var. Fiili kullanım ise işgaldir. Kullanan kişiye Fiili şagil (fiili kullanan) denir. Yasal temeli yoktur. Ormanlar üzerinde zilyetlik olmaz. Fiili şagillerin ödediği kiraya ecri misil denir.

 

 

Orman Arazilerinin Tapuya Tescili

 

Kural olarak herhangi bir gayri menkul tapuya tescil edilir. Fakat bazı malların tapuya tescili zorunlu değildir. Ormanlar bu şekildedir. Ancak kadastrosu yapılan ormanların tapuya tescilinde engel yoktur. Bu durumda parsel numarası alır. Ormanlardaki irtifak hakları mutlaka tapu kaydı üzerinden yapılır. Ancak kamu tüzel kişiler ile özel ormanların tapuya tescil şarttır.

 

Orman içi boşluğun tanımı 2B Orman Kadastro Yönetmeliğinin 14. Maddesinde yapılmıştır. Buna göre Ağaç ve ağaççıkları veya her ikisinin kapladığı yerleri ağaç ve ağaççıkların tabii veya suni etkilerle kaldırılmış sahalardır.

 

·         2B’den çıkarılan arazinin toplam büyüklüğü 410 bin hektardır. Bunların %70-75 ‘lik kısmı tarım yapılan arazidir.Diğer kısmı yerleşim yeridir. 2B arazisi olarak orman vasfı dışına çıkarılan alanlar hazinenin orman olmayan arazisi haline yani hali hazır arazi haline gelmiştir.

 

·         Maliye kendi arazilerini bir takım kanunlar çerçevesinde bazen kamu kurumlarına devretmekte bazen de örneğin 2924 sayılı Orman Köylülerini Destekleme Kanunu ile satılmıştır. (Bu satış genel hükümlere göre açık artırma şeklinde değil, araziyi kullanan şagire satılması şeklindedir.). 26 Nisan 2012’de 6292 sayılı kanun çıkarılmış ve şu anda 2B arazilerinin tasviyesi, satılması, hak sahiplerine tapu verilmesi vs. bu kanun çerçevesinde devam etmektedir.

 

·         2B arazileri üzerinde hak sahiplerinin belirlenmesi için 2009 yılında 5831 sayılı kanun çıkarılmıştır.Bununla 3402 Kadastro Kanununa Ek 4. maddesi Güncellleme Kadastrosu eklenmiştir. Yani var olan 3402 sayılı kanuna başka bir kanun (5831) ile bir madde eklenmiştir. Buna göre güncelleme kadastrosu ekibi 2B arazisi üzerindeki fiili şagir (kullanıcı) tespit edilir ve kadastro tutanağı düzenlenir. Tutanakta araziye parsel numarası verilir. Ayrıca tutanakta topagrafik bilgiler, mesahası, kullanımında olan kişi, arazinin vasfı (bahçe, mesken vb) yazılır. Muhtarlıkta ilan edilir. 30 gün itiraz süresi beklenir. 30 günün sonunda karar kesinleşir. Yalnız güncelleme kadastrosu ile (mülkiyet maliyendir) sadece satınalma hakkının kim olduğu belirlenir. Hak sahibi süresi içinde (8 ay) dilekçe verir ve satınalma başvurusunda bulunur.Daha sonra Milli Emlak bir rayiç bedel üzerinden bir fiyat ve ödeme planı çıkarır. Sonrasında fiili kullanıcı arazinin tapusunu alır.

 

*      Satılamayacak nitelikte olan 2B araziler

·         Üzerinde orman örtüsü olan araziler

·         Su havzasında ise

·         İmar planı yapılmış ve okul park gibi ayrılmış alanlar

*      Arazisi bu durumda olan hak sahiplerine başka bir yerden arazi verilerek takas yapılır.

*      Orman kaynağı üzerindeki kullanım türleri ve hakları:

·         Odun, diri örtü, su, karbon, yaban hayatı, avlanma, otlatma, turizm yatırımı, kent ormanı, orman işçiliği, ağaçlandırma, madencilik, orman yan ürünleri, rekreasyon, yaylacılık, orman emvalinin satışı, erozyon kontrolü, bina ve tesis inşaatı gibi hak ve kullanım türleri vardır.

·         Bu hakların kullanımında ormanların sürdürebilirliği tehlikeye düşmemelidir. Bu hakların kullanımında izin ve lisans gereklidir. Ayrıca bu haklar orman işletmesi tarafından belli bir plan dahilinde sunulur. (Örneğin otlatma planı)

·         Orman kanunun 16. maddesi “orman sınırları içerisinde madencilik faaliyetini” düzenlemektedir. Madencilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kontrol ve gözetemindedir. Madenclikte iki tür ruhsat geçerlidir. Birinci arama ruhsatı, ikincisi işletme ruhsatı.

·         Orman arazisinde işletme kurmak için arazi giriş izni ve tesis izni gereklidir. İki tür madencilik vardır:

Açık Ocak Maden İşletmeciliği ve Kapalı Ocak Maden İşletmeciliği. Maden işletmeciliği için talep edilecek izin Tesis ve Altyapı Tesis iznidir.

 

·      Maden çıkarma faaliyeti bittiğinde arazi rehabilitasyon edildikten sonra teslim edilir.

·      Orman kanunun 17. maddesi “İnşaat Tesis İzni”ni düzenler. Buna göre aşağıdaki tesisler için bakanlık izin verebilir:

·         Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları üzerinde bulunması veya yapılmasında kamu yararı ve zaruret olması halinde, gerçek ve tüzel kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir.

·         OGM’nin üç temel görevi vardır: Ormanların alanının artırılması, ormanların korunması ve ormanlarda faydalanma.

·         Kamu yönetiminde sorumluluk devri mümkün değildir (Orman Kanunu 7. madde). Ancak yetki devri yapılabilir.

 

 

Profile Photo
Misafir

Üye Ol